Avantajlı Fiyatlar için

Son Günler

KİRMAN HOTELS,

Farklı kültürlerden, tecrübelerden ve özgeçmişlerden bireyleri istihdam etmeye çalışır. İşe alımda karar verme süreçleri; ırk, din, milliyet, cinsiyet, yaş, medeni durum ve engellilik durumuna bakılmaksızın işin gerekliliklerine ve kişisel niteliklere uygun şekilde işletiriz.

Çalışanlarına, eşit işe eşit ücret, eşit haklar ve fırsatlar sunarak eşit davranmaya özen gösterir. Irk, cinsiyet (hamilelik dahil), renk, milliyet, din, yaş, engellilik, cinsel yönelim, aile durumuna dayalı, hassas tıbbi duruma yönelik, sendika üyeliği ve faaliyetlerine ilişkin ve siyasi görüşe dayanan ayrımcılığın ve saygısızlığın hiçbir türüne müsaade etmeyiz. ILO’nun sözleşme ve tavsiyeleri, “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” ve “BM Küresel İlkeler Sözleşmesi” uyarınca köleliğe ve insan ticaretine karşı sıfır tolerans politikası uygulamakta ve tüm İş Ortaklarımızın bu doğrultuda hareket etmesini beklemekteyiz. Fırsat eşitliğini taahhüt eder ve işe alım, yerleştirme, geliştirme, eğitim, ücretlendirme ve terfi kararlarını; çalışanın niteliğini, performansını, becerisini ve deneyimini temel alarak gerçekleştiririz. İş gücümüzde çeşitlilik, hedeflerimize ulaşmak için esastır. Bu nedenle, farklı geçmiş ve deneyimlere sahip çalışanları çekmeye, geliştirmeye ve şirketimizde tutmaya çalışıyoruz. Uluslararası Çalışma Örgütünün Temel İş İlkeleri ve Hakları Beyannamesinde ortaya konan çocuk işçi çalıştırmama ilkesi doğrultusunda çocuk işçi çalıştırmayı yasaklamaktadır.İş ortaklarımızdan da aynısını beklemekteyiz. Şiddetin, tacizin, tehdidin olmadığı bir işyeri sağlamayı taahhüt ederiz. Çalışanın onuruna, gizliliğine ve itibarına saygılı olacak şekilde güvenlik hizmetleri sağlamaktayız. Çalışanlarımızın misilleme veya tehdit korkusu taşımadan bir işçi sendikasına katılma, işçi sendikası oluşturma veya işçi sendikasına katılmama hakkına saygı duyarız. Ücret politikamızı ve özlük haklarımızı sektöre, yerel işgücü piyasasına göre ve geçerli toplu iş sözleşmelerinin şartlarına uygun olarak rekabetçi bir şekilde oluşturuyoruz. Operasyonlarımızı ücret ve çalışma saatleri hakkındaki geçerli yasalara uyum içinde yürütürüz.

Politika; Türkçe, İngilizce, Almanca ve Rusça dillerinde kamuyla paylaşılmıştır. Politika’nın tüm çalışanlar da dahil olmak üzere tüm paydaşlara ve kamuya açıklanması zorunludur.Bu politikadaki herhangi bir şey, KİRMAN HOTELS ile çalışanları arasındaki iş sözleşmesinin yerine geçmez ve bu programa katılmış olmak KİRMAN HOTELS ile çalışan arasındaki iş ilişkisinin devam edeceğinin garantisi anlamına gelmez.

Çocuk haklarının, kanunen ve ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu, eğitim, sağlık, barınma, fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının tanımlanmasında kullanılan evrensel bir kavram olduğunun farkındayız, Dünyanın her yerindeki her çocuğun önemli olduğuna ve kültürün çocuk istismarının bir nedeni veya bahanesi olarak asla kullanılmaması gerektiğine inanıyoruz, Bizler çocukların bakımında ve korunmasında birçok farklı yöntemin olduğunun farkında olup, çocukları kültürel açıdan duyarlı ve ortamın koşullarına uygun bir şekilde korumaya çalışacağız, Hiçbir şekilde yaşı, cinsiyeti, dili, dini, görüşü veya milliyeti, etnik veya toplumsal kökeni, statüsü, sınıfı, kastı, cinsel yönelimi veya başka herhangi bir kişisel özelliği sebebiyle ayrımcılık yapmayız, Çocukların bakımı hususundaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve risk altında olan veya zarar görmüş bir çocuk tespit edildiği durumda harekete geçmek için hesap verebilir olur ve sorumluluk alırız, KİRMAN HOTELS çalışanlarına Çocuk Koruma Politikamız hakkında ve çocuk istismarı konusunda eğitim ve destek sağlayarak onların çocuk koruma risklerini ve olaylarını tanımalarını, önlemelerini ve müdahale etmelerini sağlarız, Her çocuğa onurlu bir birey olduğunun farkında olarak yaklaşırız, Tüm çocukların özel olduğunun farkında olarak farklılaşan ihtiyaçlarına ve gelişen kapasitelerine uygun şekilde davranırız, Çocukların aktivitelere katılımlarının ancak istedikleri takdirde mümkün olduğunun farkındayız, Yaşlarına ve olgunluk düzeylerine uygun şekilde, kendilerini ilgilendiren kararların verilmesinde çocukların anlamlı aktivitelerinin sağlanması için çabalarız Çocuklarla çalışırken rol model olma potansiyelinin farkında olarak, olumlu yönde davranışlar sergileriz, Toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun şekilde davranırız.

Çocuklar ile çalışmalar sırasında çocuğu kötü etkileyebilecek, zarar görme riskini artırabilecek davranışlardan kaçınırız, Çocukların kişisel bilgileri özel hayatın gizliliği başta olacak şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince gizli olduğunun farkındayız, Çocuğun ve ailenin açık izni olmadan, çocuk ve ailesinin durumu hakkında hiçbir bilgiyi kişi veya kurumlarla paylaşmayız, Personelin görevini kötüye kullandığı veya suç teşkil eden davranışlarda bulunduğu çocuk veya çocukların içerisinde yer aldığı gerçekleşmiş veya şüphelenilen istismar vakaları hakkındaki bütün iddiaları ve endişeleri rapor ederiz, Çocuklar ve aileleri de dâhil olmak üzere KİRMAN HOTELS tarafından bu politikanın uygulanmasına ilişkin gördükleri muameleler ile ilgili memnuniyetsizliklerini ve endişelerini dile getirmek için kendilerine yardımcı olabilecek Misafir İlişkileri Departmanı ile bağlantı kurdururuz.

Tedarikçilerimizin uzun vadede sürdürülebilir bir gelişme göstermesinin ortak başarımız açısından son derece önemli olduğunu kabul eder ve birlikte çalışma konusunda benzer bir yaklaşım ve vizyon benimseyen tedarikçilerle olan ilişkimize değer veririz, Tedarikçilerimizle karşılıklı anlayışı geliştirmeyi ve sürdürülebilir tedarik uygulamaları aracılığıyla iyileşme konusunda destek sağlamayı amaçlarız. “sürdürülebilir kalkınma” yaklaşımının benimsenmesine katkıda bulunurken tedarikçilerimizin/ çözüm ortaklarımızın; Profesyonel ilişkilerinde ortaya çıkan her türlü menfaat çatışmasını bildirerek bu konuda uygun aksiyonu belirlememize imkan tanımalıdır. Tedarikçiler, KİRMAN HOTELS ile yürüttükleri ticari işlemlerde herhangi bir iltimasta bulunulmasını sağlamak için kanuna aykırı ödeme, bağış, rüşvet, hediye ya da diğer uygunsuz menfaatleri kabul veya teklif etmeyecektir. Tedarikçiler, KİRMAN HOTELS’in fikri mülkiyetini –ticari sırlar ve diğer özel, kısıtlayıcı ve hassas veriler veya bilgiler- istikrarlı bir biçimde korumalı ve gözetmelidir. KİRMAN HOTELS’in sağladığı veriler yalnızca KİRMAN HOTELS ile tedarikçi tarafından belirlenen ve kabul edilen amaçlar için kullanılacaktır. Tedarikçiler, işe alım süreçlerinde ırk, renk, cinsiyet, yaş, milliyet, din, cinsel yönelim, medeni durum, engellilik ve benzer durumlara dayalı olarak ayrımcılık yapılmamasını garanti etmelidir. Tedarikçilerin asgari ücret, fazla mesai ücreti, mesai saatleri ve molalar ile ilgili olarak yürürlükte bulunan yönetmeliklere ve sektörde geçerli standartlara uymalarını beklemekteyiz. Tedarikçilerimizin faaliyet gösterdikleri ülkelerde yürürlükte bulunan tüm kanunlara uymalarını beklemekteyiz. Tedarikçilerimizin, Yerli ve yerel üretim/hizmet sağlayıcısı olmasına, bulunduğumuz Akdeniz Bölgesinin kalkınmasına ve ekonomisine katkıda bulunuyor olmasına dikkat ederiz. Anlaşmalarımızda bu felsefeye uyum gösteren iş paydaşlarımıza öncelik veririz. Tedarikçilerimiz ile birlikte verimli satın alma fırsatları yaratmaya çalışır, tedarik süreçlerinden doğan çevre etkilerini azaltmayı hedefleriz.

Geleceğe yönelik olan sürdürülebilirlilik yaklaşımında kaynakların kullanımına devam edilirken, kaynakların gelecek nesiller tarafından kullanılabilmesini güvence altına alacak şekilde korunması gerektiğinin farkındayız, Atık yönetim hiyerarşisinde atıkların önlenmesi veya en aza indirilmesine öncelik veririz, Entegre Yönetim Sistemleri ve Sıfır Atık kapsamında personellerimize eğitimler veririz, Personellerimiz ve misafirlerimiz ile birlikte etkinlik düzenler plaj temizliği ve ağaç dikme etkinliği yaparız, Çevre bilincinin sağlanması amacıyla Odalarımızda ve genel alanlarımızda enerji tasarrufu, su tasarrufu ve atık azaltımı ile ilgili bilgilendirmelere yer veririz, Atıkları kaynağında ayrıştırmak için genel alanlar ve katlarda ayrıştırma üniteleri bulundururuz, Atıklarımızı atık odalarında biriktirir Bölge Belediyesi ve lisanslı firma ile göndeririz, Kontamine ve tehlikeli atıklarımızı ayrı biriktirme odalarında biriktirir lisanslı firmalar ile ayrıştırıp göndeririz, Atık yağlarımızı ve posalarımızı anlaşmalı firmamız ile düzenli gönderimini sağlarız, Çevre Mühendisimiz ile yasal süreçleri takip eder, sorumluluklarımızı yerine getiririz, Çevre yönetimi konusundaki performansımızı ölçer, bu verileri hedefler ile izler ve performansımızı geliştirmeye çalışırız, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı konusunda yol gösterici bir rol üstlenmekte, çevresel performanslarımızı ölçer ve toplumdaki imajımızı iyileştirmeye yardım etmekte, yasal düzenlemelere uyumu kolaylaştırmakta ve işletme kültürlerinin çevre sorunlarına daha duyarlı hale gelmesini hızlandırmaktayız,

Kadın-erkek eşitliği konusunda uluslararası standartlara uygun olumlu bir yasal çerçevenin varlığının farkındayız, Çalışanlarımızın istihdamı süresince kadın erkek eşitliğini göz önünde bulundurarak değerlendirmelerimizi yaparız, Kadın çalışanlarımızın doğum öncesi ve sonrası toplam 16 haftalık yasal izin süreleri vardır. Aynı durumdaki kadın çalışanlarımıza isteği üzerine ücretsiz izin verebiliriz, Kurumumuzda ödüllendirme ve terfi gibi uygulamalarda kadın ve erkek ayırt etmeksizin, sadece başarı göz önünde bulundurularak değerlendirmeler yaparız, Etnik kimlik, ırk, dil, din, siyasi görüş, özel yaşam, cinsel tercihler vs. gibi etkenler gözetilmeden, her kadın çalışanımıza eşit mesafede yaklaşım gösteririz, Çağdaş ve aydınlık bir gelecek için kadın istihdamının arttırılması, cinsiyet ve fırsat eşitliğinin sağlanması ve kadınların aktif rol almasının desteklenmesine oldukça önem verir, bu yaklaşımı önce birey olarak kendimize, sonra kurumumuza yansıtırız, Kadınların istihdamı, ekonomik bağımsızlığa kavuşmalarının ve toplumda kadın ve erkek arasında daha fazla eşitlik sağlanmasının anahtarıdır ve biz de kurum olarak bu bilincin farkındayız ve bu doğrultuda kadın çalışanlarımızı destekleriz, Anneler Günü, Dünya Kadınlar Günü gibi özel günlerde kadın çalışanlarımızı kutlar, onlara kendilerini özel hissettirecek etkinliklerde bulunuruz, Cinsiyet eşitliği, ILO’nun “Bütün Erkek ve Kadınlar için İnsana Yakışır İş” temel ilkelerindendir. Kadın erkek arasında fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi için çalışma yaşamı ile ilgili gerekli tüm yasaları kurumumuzda uygular ve her türlü sosyal güvenceyi sağlarız.

Cevre duyarlılığına yönelik yöre halkı ile daha fazla iş birliği sağlamak için eğitimlerimize katılım sağlamalarını duyururuz.

Yerel halkın istihdamı ve finansal fırsatlarını arttırmak için çalışırız, Yerel halka Ramazan ayında maneviyat ve değerleri yaşatmak adına yardımlaşma faaliyetleri düzenleriz, Yerel kültür miraslarının korunmasına destek oluruz, Yerel ve doğal kaynakların kullanımını destekleriz, Tedarikçi/Paydaş değerlendirmelerinde yerel firmaların seçimine dikkat ederiz, Enerji tüketiminde ve karbon emisyonlarının azaltılmasına destek oluruz, Hem tarihi güzellikleri hem de doğal güzellikleri bir arada görmek isteyen misafirlerimizi bilgilendiririz.

HABERDAR OLUN
E-Bültenimize Abone Olabilir ve Bütün Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz
E-Posta
Rezervasyon
Whatsapp